ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (ม)

วัน ศุกร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 12:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ครั้งที่ 1/2564
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต