นายปิยพงศ์ ชูวงศ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (บ)

วัน ศุกร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 15:00 - 16:00 สัมภาษณ์ในรายการ Thailand Today ในประเด็น ภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์
รายละเอียด : -
สถานที่ : ผ่านระบบ Zoom