นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ
ปลัดจังหวัดภูเก็ต

วัน ศุกร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 16:30 ปฏิบัติราชการตามปกติ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต