นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต

วัน ศุกร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 12:00 ประธานการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 โครงการสระน้ำแก้มลิงบ้านโคกโตนด พร้อมระบบผันน้ำไปยังอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอถลาง ชั้น 2