วาระงานผู้บริหารจังหวัดภูเก็ต
ประจำเดือน กันยายน 2564

ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม
วันที่ เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง‎ /
หมายเลขโทรศัพท์‎
 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว   ( ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต )
14 ก.ย. 64
10:00
ประธานการประชุมปรึกษาหารือ แนวทางการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2564
ห้องประชุมคอซมิบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
14 ก.ย. 64
07:30
ประธานการประชุมสภากาแฟยามเช้าผู้บริหารด้านความมั่นคง
จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
 นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (ศ) )
8 ก.ย. 64
13:30
ประธานประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
-
ณ ห้องประชุมรายา โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ พลังงาน/คุณตาล 065-6800315
8 ก.ย. 64
08:00
ออกรายการ "ผู้ว่าฯรายงานประชาชน" ทาง สวท.ภูเก็ต
-
ณ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต สวท.ภูเก็ต/คุณโสมรัสมิ์ 091-8234624
10 ก.ย. 64
13:00
ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าและแนวทางการดำเนินงานระยะต่อไปของโครงการ Phuket Sandbox โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมฯ
-
ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต สนจ.ยุทธศาสตร์/ผอ.ณรงค์ 089-2034276
11 ก.ย. 64
13:30
ประธานในการตรวจสอบสถานที่ ผู้ขอรับอนุญาตปลูกกัญชาทางการแพทย์
-
ณ วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชใบเขียว และวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรภูเก็ต ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต สาธารณสุข/คุณพุทธชาด 081-3978938
13 ก.ย. 64
10:00
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ครั้งที่ 1/2564
-
ณ ห้องประชุมสึนามิ (POC) ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ท่องเที่ยวและกีฬา/คุณปาฐกรณ์ 083-6339912
13 ก.ย. 64
13:45
ร่่วมประชุมติดตามการปฎิบัติราชการในพื้นที่เขตตรวจราชสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อบูรณาการการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน (Andaman Sandbox) ร่วมกับจังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต
-
ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ พาณิชย์/คุณพงษ์เทพ 065-5101942
14 ก.ย. 64
13:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2564
-
ณ ห้องประชุมศาลากลาง (หลังเก่า) ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต แรงงาน
14 ก.ย. 64
09:00
ประธานการประชุมหารือเรื่องการผ่อนคลายมาตรการของคำสั่งจังหวัดภูเก็ต
-
ณ ห้องประชุม ศาลากลางหลังเก่า ชั้น 1 สนจ.บุคคล/คุณอภิรักษ์ 085-4842601
15 ก.ย. 64
08:00
ร่วมออกรายการ "ผู้ว่าฯรายงานประชาชน"
-
ณ ศาลางกลางหลังใหม่ ถนนท่าแครง สวท.ภูเก็ต/คุณโสมรัสมิ์ 091-8234624
16 ก.ย. 64
09:30
วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่55/2564
-
ณ ห้องประชุมพระแทว ชั้น 5 สำนักนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต สาธารณสุข/คุณกุสุมา 081-5351489
16 ก.ย. 64
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2564
-
ณ ห้องประชุมเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ประมง/คุณเอ๋ 080-6915008
17 ก.ย. 64
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรับมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ประจำปี 2564
-
ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต สวัสดิการ/คุณแพร 088-4598167
20 ก.ย. 64
13:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2564
-
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เกษตรและสหกรณ์/คุณเอ๋ 086-9933618
 ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (ม) )
1 ก.ย. 64
13:30
ประธานการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการตรวจสอบโครงการโรงแรม เซเว่น ซีส์ ของบริษัท ภูเก็ต เสิร์ช แลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
-
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลกะรน ทสจ./คุณกร 0841816824
2 ก.ย. 64
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3/2564
-
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต 089-9399744 บัณฑิต / กอ.รมน.
3 ก.ย. 64
08:30
ปฏิบัติราชการปกติ
-
ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต -
6 ก.ย. 64
10:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 14/2564
-
ณ ห้องประชุมสึนามิ POC ปภ/พี่น้ำ 084-6308476
7 ก.ย. 64
08:30
ปฏิบัติราชการปกติ
-
ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต -
8 ก.ย. 64
08:30
ปฏิบัติราชการปกติ
-
ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต -
9 ก.ย. 64
08:30
ปฏิบัติราชการปกติ
-
ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต -
10 ก.ย. 64
08:30
ปฏิบัติราชการปกติ
-
ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต -
13 ก.ย. 64
08:30
ปฏิบัติราชการปกติ
-
ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต -
14 ก.ย. 64
13:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการปลูกป่าระดับพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2564
-
ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ทสจ./พี่ตั๊ก 099-2247699
15 ก.ย. 64
08:30
ประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการ ครั้งที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
-
ณ ห้้องประชุมจามจุรี 1 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน โยธา/พี่เต้ย 094-1965165
15 ก.ย. 64
13:30
ประธานการประชุมพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2564
-
ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต พี่นะ /ทสจ. 062-0574850
16 ก.ย. 64
10:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 4/2564
-
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต กอ.รมน./บัณฑิต 089-9399744
17 ก.ย. 64
08:30
ปฏิบัติราชการปกติ
-
ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต -
20 ก.ย. 64
08:30
ปฏิบัติราชการปกติ
-
ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต -
 นายปิยพงศ์ ชูวงศ์   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (บ) )
1 ก.ย. 64
13:30
ประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
-
ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต กลุ่มงานยุทธศาสตร์ 09 8393 6253 ผอ.ณรงค์
2 ก.ย. 64
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัด ครั้งที่ 2/2564
-
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต 09 8016 1231 คุณริน
3 ก.ย. 64
09:00
เข้าอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ ๔
-
ผ่านระบบ ออนไลน์ -
3 ก.ย. 64
13:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการและกรั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล
-
ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต OSM 06 1412 9311 หน.สุริยัน
6 ก.ย. 64
09:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล
-
ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต osm 06 1412 9311 หน.สุริยัน
7 ก.ย. 64
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
-
ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต พมจ. 08 6476 8121 คุณจิตรลดา
8 ก.ย. 64
09:00
ร่วมประชุมรายงานความคืบหน้าการดำเนินการของจังหวัดนำร่อง ในการเปิดรับนักท่องเที่ยว ในการประชุม ศปก.ศบค.และศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด - 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล zoom
-
ณ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 191 กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต กลุ่มงานยุทธศาสตร์ 09 8393 6253 ผอ.ณรงค์
8 ก.ย. 64
13:30
ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต (กรอ.จังหวัดภูเก็ต) ครั้งที่ 5/2564 (ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ 2564)
-
ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต กลุ่มงานยุทธศาสตร์ 09 8393 6253 ผอ.ณรงค์
9 ก.ย. 64
09:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่6/2564
-
ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต "พมจ. 08 6476 8121 คุณจิตรลดา "
 นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ   ( ปลัดจังหวัดภูเก็ต )
1 ก.ย. 64
00:00
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ประจำศูนย์ปฏิบัติการติดตามและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต (ศปก.ภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์)
-
ณ ศูนย์ปฏิบัติการ Phuket Sandbox (ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต) สำนักงานจังหวัดภูเก็ต
2 ก.ย. 64
08:30
ปฏิบัติราชการตามปกติ
-
ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต -
6 ก.ย. 64
10:00
ร่วมพิธีเชิญดอกไม้พระราชทานและสิ่งของพระราชทาน
-
ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต สำนักงานจังหวัดภูเก็ต
7 ก.ย. 64
09:00
ประธานการตรวจสอบการทำสาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรที่ดิน คณะอนุกรรมการตรวจสอบการจัดทำสาธารณูปโภคจังหวัดภูเก็ต (จำนวน 6 โครงการ)
-
ณ พื้นที่ตั้งโครงการ สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต
8 ก.ย. 64
09:00
ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของจังหวัดนำร่องในการเปิดรับนักท่องเที่ยว ในการประชุม ศปก.ศบค.และศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด - 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
-
ณ ศูนย์ปฏิบัติการ Phuket Sandbox (ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต) สำนักงานจังหวัดภูเก็ต
9 ก.ย. 64
00:00
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ประจำศูนย์ปฏิบัติการติดตามและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต (ศปก.ภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์)
-
ณ ศูนย์ปฏิบัติการ Phuket Sandbox (ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต) -
10 ก.ย. 64
13:00
ร่วมประชุมร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการเดินทางตรวจราชการของรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์)
-
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้จังหวัดภูเก็ต สำนักงานจังหวัดภูเก็ต
11 ก.ย. 64 - 12 ก.ย. 64
00:00
ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
-
ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต -
13 ก.ย. 64
10:30
ร่วมประชุมการจัดตั้ง ศปก.หมู่บ้านตามโครงการหมู่บ้านปลอดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ 14 จว.ภาคใต้
-
ณ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต
14 ก.ย. 64
07:30
ร่วมประชุมสภากาแฟยามเช้าผู้บริหารด้านความมั่นคง
-
ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต -
15 ก.ย. 64
08:30
ปฏิบัติราชการตามปกติ
-
ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต -
16 ก.ย. 64
09:30
ประธานมอบข้าวสารให้กับศูนย์ Community Isolation (CI)
-
ณ โรงเรียนเมืองถลาง,โรงเรียนบ้านบางโรง,มัสยิดเราว์ฎอตุลมุตตากีน บ้านอ่าวปอ -
16 ก.ย. 64
13:30
ให้การต้อนรับคณะตรวจติดตามการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (TST) และโครงการ Phuket Sandbox 7+7 Extension
-
ณ ห้องปฏิบัติราชการปลัดจังหวัดภูเก็ต กรมการปกครอง
17 ก.ย. 64
00:00
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ประจำศูนย์ปฏิบัติการติดตามและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต (ศปก.ภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์)
-
ณ ศูนย์ปฏิบัติการ Phuket Sandbox (ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต) สำนักงานจังหวัดภูเก็ต
17 ก.ย. 64
15:00
ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์
-
ณ ศูนย์ปฏิบัติการ Phuket Sandbox (ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต) สำนักงานจังหวัดภูเก็ต
 นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร   ( หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต )
1 ก.ย. 64
10:00
ร่วมพิธีเชิญดอกไม้พระราชทานและสิ่งของพระราชทาน
ชุด ปกติขาว สวมหมวก
ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต สำนักงานจังหวัดภูเก็ต/กอก.
1 ก.ย. 64
13:30
ประธานการประชุมเตรียมสอบพนักงานราชการ
-
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติติการจังหวัดภูเก็ต (Phuket POC) สำนักงานจังหวัดภูเก็ต/กบค.
2 ก.ย. 64
07:30
กำกับ ดูแล และติดตามการสอบประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการสอบพนักงานราชการทั่วไป
-
ณ อาคารหอประชุมจังหวัดภูเก็ต ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต สนจ.ภก./กบค.
2 ก.ย. 64
16:30
ร่วมตรวจรับงาน งวดที่ 2 งวดสุดท้าย ตามสัญญาที่ ภก 40/2564 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564
-
ณ โค้งควนดินแดง ทางหลวงหมายเลข 402 งานพัสดุและสัญญา สนง.แขวงทางหลวงภูเก็ต
3 ก.ย. 64
09:00
ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) และศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล
-
ณ ห้องประชุมศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต สำนักงานจังหวัดภูเก็ต
3 ก.ย. 64
13:30
ร่วมประชุมคณะอุนกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2564
-
ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต สนจ.ภก./กยศ
6 ก.ย. 64
08:30
ร่วมประชุมผู้บริหารในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
-
ณ ห้องรับรอง ผวจ.ภก. ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เลขานุการ ผวจ.ภก. 076-211001
6 ก.ย. 64
10:00
ร่วมพิธีเชิญดอกไม้พระราชทานและสิ่งของพระราชทาน
ชุดปกติขาว สวมหมวก
ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สำนักงานจังหวัดภูเก็ต/กอก.
7 ก.ย. 64
07:30
ร่วมประชุมผู้บริหารด้านความมั่นคง
-
ณ ห้องประชุมจวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หน้าห้องผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 0 7621 1366
7 ก.ย. 64
10:00
ร่วมแถลงข่าวโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่นโยบายสำคัญ ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้กิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดพบสื่อมวลชนจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนกันยายน 2564
-
ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต 0 7621 6118
7 ก.ย. 64
13:30
ประธานการประชุมหารือการตรวจรับงานฯ และตรวจรับงาน งวดที่ 1 (สุดท้าย) ตามสัญญาที่ ภก 41/2564 ลงวันที่ 5 เมษายน 2564
-
ณ ห้องประชุม ชั้น 1สนง.แขวงทางหลวงภูเก็ต (ตึกด้านหลัง) และสถานที่รับงาน งานพัสดุและสัญญา สนง.แขวงทางหลวงภูเก็ต /08 168 1269
7 ก.ย. 64
16:00
ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาตรวจรับงานจ้างการก่อสร้างศาลากลางจังหวัดภูเก็ต พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
-
ณ สถานที่ก่อสร้างศาลากลางจังหวัดภูเก็ต สำนักงานจังหวัด/อำนวยการ / คุณวิไลรัตน์ 08 7892 3835
8 ก.ย. 64
10:00
ร่วมพิธีเชิญดอกไม้พระราชทานและสิ่งของพระราชทาน
ชุดปกติขาว สวมหมวก
ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต สำนักงานจังหวัดภูเก็ต/กอก.
8 ก.ย. 64
13:30
วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 5/2564
-
ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต สนจ.ภก./กยศ.
9 ก.ย. 64
08:30
ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
10 ก.ย. 64
09:00
ร่วมประชุม ศปก. Phuket Sandbox
-
ณ ห้องประชุมศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต กอก.สนจ.ภก.
10 ก.ย. 64
13:00
ร่วมประชุมกับรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒน์พงษ์ พันธ์มีเชาว์) ในการเดินทางมาตรวจราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามความก้าวหน้าและแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไปของโครงการ Phuket Sandbox
-
ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต สนจ.ภก./กยศ
13 ก.ย. 64
10:00
การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ ฐานราก
-
ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต กยศ./ นายกฤษณะ
13 ก.ย. 64
13:45
ร่วมประชุมติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่และติดตามผลการดำเนินงานการบูรณาการการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน (Andaman sandbox) ร่วมกับจังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต
-
ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ กยศ./ นายกฤษณะ
13 ก.ย. 64
16:30
ร่วมประชุมบรรยายสรุปพัฒนาโครงการ Phuket Sandbox แผนการเปิดรับนักท่องเที่ยว และนโยบายการเปิดประเทศ ให้แก่เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยในกลุ่มประเทศเป้าหมาย ผ่านระบบการประชุมทางไกล
-
ณ ศูนย์ปฏิบัติการภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์ วิเทศสัมพันธ์ กอก./ น.ส.กฤติญา
14 ก.ย. 64
07:30
ร่วมประชุมผู้บริหารด้านความมั่นคง
-
ณ ห้องประชุมจวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หน้าห้องผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 0 7621 1366
14 ก.ย. 64
13:30
วิทยากรในการบรรยายการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน (ประชาคมเมือง) เพื่อทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
-
ณ ห้องประชุมอาคารพุดพิชญา ชั้น 2 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้ เทศบาลเมืองกะทู้ พี่เหน่ง 08 6233 4143
15 ก.ย. 64
09:00
ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) และศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล
-
ณ ห้องประชุมศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต สำนักงานจังหวัดภูเก็ต
15 ก.ย. 64
13:30
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ต (ก.บ.จ.ภูเก็ต) ครั้งที่ 7/ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
-
ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต สนจ.ภก./กยศ อะติมา
16 ก.ย. 64
10:00
ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 4/2564
-
ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต กอ.รมน.จ.ภก. 08 9939 9744
17 ก.ย. 64
09:00
ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) และศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล
-
ณ ห้องประชุมศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต สำนักงานจังหวัดภูเก็ต
17 ก.ย. 64
13:30
ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีรีโมทเครื่องปรับอากาศ และหน้ากากเครื่องปับอากาศ โครงการก่อสร้างศาลากลางจังหวัดภูเก็ต พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ระยะที่ 1 สูญหาย ครั้งที่ 4/2564
-
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดภูเก็ต (Phuket Poc) สนจ.ภก. /อำนวยการ
18 ก.ย. 64
09:30
ประชุมหารือมาตรการเดินทางเข้าออกจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
-
ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต สนจ.ภก./กบค
20 ก.ย. 64
08:30
ร่วมประชุมผู้บริหารสังกัดกระทรวงมหาดไทย
-
ณ ห้องรับรอง ผวจ. ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เลขานุการ ผวจ.ภก. 076-211001
20 ก.ย. 64
09:00
ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) และศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล
-
ณ ห้องประชุมศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต สนจ.ภก. 0 7621 6101
20 ก.ย. 64
13:30
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 4/2564
-
ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลสงจังหวัดภูเก็ต สนจ.ภก. /กบค.