ห้องประชุม สำนักงานจังหวัดภูเก็ต
ห้องประชุมสึนามิ (Phuket POC)


รองรับผู้เข้าประชุมได้สูงสุด :  20  คน
อุปกรณ์ที่มี
- ไมโครโฟน
- Smart Board
- VPN  (VDO Conference)
สถานะ : Online
ห้องประชุมศาลากลางหลังเก่า


รองรับผู้เข้าประชุมได้สูงสุด :  35  คน
อุปกรณ์ที่มี
- ไมโครโฟน


สถานะ : Online
 
 
ห้องประชุมอาคารศูนย์ประชุมกลุ่มจังหวัดฯ


รองรับผู้เข้าประชุมได้สูงสุด :  150  คน
อุปกรณ์ที่มี
- ไมโครโฟน
- โปรเจคเตอร์

สถานะ : 
Online
 
หมายเหตุ : Online = เปิดให้จองห้องประชุมทางอินเตอร์เน็ต  , Offline = ไม่เปิดให้จองห้องประชุมทางอินเตอร์เน็ต