ห้องประชุม สำนักงานจังหวัดภูเก็ต
ห้องประชุมศาลากลาง มุขหลัง ชั้น 4


รองรับผู้เข้าประชุมได้สูงสุด :  50  คน
สถานะ : Online
ห้องประชุมศาลากลาง มุขหลัง ชั้น 5


รองรับผู้เข้าประชุมได้สูงสุด :  50  คน
สถานะ : Online
 
 
ห้องประชุมอาคารศูนย์ประชุมกลุ่มจังหวัดฯ


รองรับผู้เข้าประชุมได้สูงสุด :  150  คน
สถานะ : 
Online
 
หมายเหตุ : Online = เปิดให้จองห้องประชุมทางอินเตอร์เน็ต  , Offline = ไม่เปิดให้จองห้องประชุมทางอินเตอร์เน็ต