ผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ระบบจองห้องประชุม สำนักงานจังหวัดภูเก็ต


นายสมนึก  วิจิตสรัตน์
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต
-----------------------------------------------------------------
นางสาวนิพาพร  พึ่งหล้า นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต

-----------------------------------------------------------------
นายรัตตกร  พูนแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 3
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาขาวิศวกรรมซอฟแวร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

-----------------------------------------------------------------
นายธวัชชัย  เสล่ราษฎร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
-----------------------------------------------------------------