รายงานสถานการณ์เร่งด่วน
   
   รายงานผลการดำเนินงานตามคำสั่ง
   ของหัวหน้าคณะ คสช.
          > e-report
            > ผลการปฏิบัติงานสำคัญ
            > รายงานประจำสัปดาห
   
   รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
   ปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
   
   
   เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูล