กลับหน้าหลัก    
:: รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล (รายงานประจำสัปดาห์) ::
สถานะ หน่วยงาน รายงานครั้งล่าสุด
1. สำนักงานจังหวัดภูเก็ต 44/2561 ข้อมูล ณ วันที่ 2561-11-01
2. ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต 47/2559 ข้อมูล ณ วันที่ 2559-11-24
3. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต 23/2559 ข้อมูล ณ วันที่ 2559-06-09
4. สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต
5. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต 30/2559 ข้อมูล ณ วันที่ 2559-07-28
6. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต 52/2561 ข้อมูล ณ วันที่ 2561-12-27
7. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต 9/2559 ข้อมูล ณ วันที่ 2559-03-03
8. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต 25/2559 ข้อมูล ณ วันที่ 2559-06-23
9. ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองภูเก็ต
10. ที่ทำการปกครองอำเภอกะทู้ 7/2559 ข้อมูล ณ วันที่ 2559-02-18
11. ที่ทำการปกครองอำเภอถลาง 8/2559 ข้อมูล ณ วันที่ 2559-02-25
12. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต 52/2561 ข้อมูล ณ วันที่ 2561-12-27
13. สำนักงานสัสดีจังหวัดภูเก็ต 42/2559 ข้อมูล ณ วันที่ 2559-10-20
14. สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต 1/2560 ข้อมูล ณ วันที่ 2560-01-05
15. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต 51/2559 ข้อมูล ณ วันที่ 2559-12-22
16. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต 41/2559 ข้อมูล ณ วันที่ 2559-10-13
17. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต 51/2559 ข้อมูล ณ วันที่ 2559-12-22
18. ด่านศุลกากรภูเก็ต 52/2561 ข้อมูล ณ วันที่ 2561-12-27
19. ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต
20. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต 43/2559 ข้อมูล ณ วันที่ 2559-10-27
21. สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย 52/2561 ข้อมูล ณ วันที่ 2561-12-27
22. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต 46/2559 ข้อมูล ณ วันที่ 2559-11-17
23. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 1/2560 ข้อมูล ณ วันที่ 2560-01-05
24. สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต 38/2559 ข้อมูล ณ วันที่ 2559-09-22
25. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 37/2559 ข้อมูล ณ วันที่ 2559-09-15
26. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต 3/2559 ข้อมูล ณ วันที่ 2559-01-21
27. สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต 49/2559 ข้อมูล ณ วันที่ 2559-12-08
28. สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดภูเก็ต 14/2559 ข้อมูล ณ วันที่ 2559-04-07
29. สำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต 1/2560 ข้อมูล ณ วันที่ 2560-01-05
30. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต 21/2559 ข้อมูล ณ วันที่ 2559-05-26
31. โครงการชลประทานภูเก็ต 39/2559 ข้อมูล ณ วันที่ 2559-09-29
32. ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานภูเก็ต 2/2559 ข้อมูล ณ วันที่ 2559-01-14
33. สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 13/2559 ข้อมูล ณ วันที่ 2559-03-31
34. สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต 43/2559 ข้อมูล ณ วันที่ 2559-10-27
35. แขวงทางหลวงภูเก็ต 14/2559 ข้อมูล ณ วันที่ 2559-04-07
36. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต
37. แขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต
38. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต 52/2561 ข้อมูล ณ วันที่ 2561-12-27
39. ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 จังหวัดภูเก็ต 52/2561 ข้อมูล ณ วันที่ 2561-12-27
40. สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 23 (ภูเก็ต) 39/2559 ข้อมูล ณ วันที่ 2559-09-29
41. สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 19/2559 ข้อมูล ณ วันที่ 2559-05-12
42. อุทยานแห่งชาติสิรินาถ
43. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) 52/2559 ข้อมูล ณ วันที่ 2559-12-29
44. ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน 18/2561 ข้อมูล ณ วันที่ 2561-05-03
45. สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต 1/2560 ข้อมูล ณ วันที่ 2560-01-05
46. สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต 24/2559 ข้อมูล ณ วันที่ 2559-06-16
47. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต 17/2561 ข้อมูล ณ วันที่ 2561-04-26
48. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 39/2559 ข้อมูล ณ วันที่ 2559-09-29
49. เรือนจำจังหวัดภูเก็ต 52/2561 ข้อมูล ณ วันที่ 2561-12-27
50. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต 13/2561 ข้อมูล ณ วันที่ 2561-03-29
51. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต 1/2560 ข้อมูล ณ วันที่ 2560-01-05
52. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต 12/2559 ข้อมูล ณ วันที่ 2559-03-24
53. สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต 21/2559 ข้อมูล ณ วันที่ 2559-05-26
54. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต 1/2560 ข้อมูล ณ วันที่ 2560-01-05
55. สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต 46/2559 ข้อมูล ณ วันที่ 2559-11-17
56. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต 52/2561 ข้อมูล ณ วันที่ 2561-12-27
57. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต
58. สำนักศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต 48/2559 ข้อมูล ณ วันที่ 2559-12-01
59. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง 34/2559 ข้อมูล ณ วันที่ 2559-08-25
60. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 41/2559 ข้อมูล ณ วันที่ 2559-10-13
61. สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 4/2559 ข้อมูล ณ วันที่ 2559-01-28
62. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 3/2559 ข้อมูล ณ วันที่ 2559-01-21
63. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 43/2559 ข้อมูล ณ วันที่ 2559-10-27
64. วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต 6/2559 ข้อมูล ณ วันที่ 2559-02-11
65. วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 43/2559 ข้อมูล ณ วันที่ 2559-10-27
66. วิทยาลัยเทคนิคถลาง 3/2559 ข้อมูล ณ วันที่ 2559-01-21
67. วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 17/2559 ข้อมูล ณ วันที่ 2559-04-28
68. วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 29/2559 ข้อมูล ณ วันที่ 2559-07-21
69. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
70. สำนักงานกศน.จังหวัดภูเก็ต 21/2559 ข้อมูล ณ วันที่ 2559-05-26
71. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต 52/2559 ข้อมูล ณ วันที่ 2559-12-29
72. สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 8/2560 ข้อมูล ณ วันที่ 2560-02-23
73. อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 52/2561 ข้อมูล ณ วันที่ 2561-12-27
74. สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต 1/2560 ข้อมูล ณ วันที่ 2560-01-05
75. สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต 43/2559 ข้อมูล ณ วันที่ 2559-10-27
76. ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
77. กองกำกับการ 8 กองบังคับการตำรวจน้ำ
78. สถานีตำรวจท่องเที่ยว 2 กก.5 บก.ทท.
79. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต 52/2561 ข้อมูล ณ วันที่ 2561-12-27
80. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต 28/2559 ข้อมูล ณ วันที่ 2559-07-14
81. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต 37/2559 ข้อมูล ณ วันที่ 2559-09-15
82. องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
83. เทศบาลนครภูเก็ต 15/2559 ข้อมูล ณ วันที่ 2559-04-14
84. เทศบาลเมืองป่าตอง 48/2559 ข้อมูล ณ วันที่ 2559-12-01
85. เทศบาลเมืองกะทู้ 4/2559 ข้อมูล ณ วันที่ 2559-01-28
86. เทศบาลตำบลเชิงทะเล 41/2559 ข้อมูล ณ วันที่ 2559-10-13
87. เทศบาลตำบลกะรน 49/2559 ข้อมูล ณ วันที่ 2559-12-08
88. เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
89. เทศบาลตำบลรัษฎา 1/2560 ข้อมูล ณ วันที่ 2560-01-05
90. เทศบาลตำบลราไวย์ 23/2559 ข้อมูล ณ วันที่ 2559-06-09
91. เทศบาลตำบลวิชิต 29/2559 ข้อมูล ณ วันที่ 2559-07-21
92. เทศบาลตำบลฉลอง 52/2559 ข้อมูล ณ วันที่ 2559-12-29
93. เทศบาลตำบลศรีสุนทร 49/2559 ข้อมูล ณ วันที่ 2559-12-08
94. เทศบาลตำบลป่าคลอก 42/2559 ข้อมูล ณ วันที่ 2559-10-20
95. องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา
96. องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล 38/2559 ข้อมูล ณ วันที่ 2559-09-22
97. องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี
98. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว 52/2559 ข้อมูล ณ วันที่ 2559-12-29
99. องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู 1/2560 ข้อมูล ณ วันที่ 2560-01-05
100. องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว 21/2559 ข้อมูล ณ วันที่ 2559-05-26
 หมายถึง ส่งรายงานครบทุกครั้ง
 หมายถึง ขาดส่งรายงาน 1 ครั้ง
 หมายถึง ขาดส่งรายงาน 2 ครั้ง
 หมายถึง ขาดส่งรายงาน 3 ครั้งขึ้นไป