ภูเก็ต สำนักงาน ป.ป.ช. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนแนวทางต้านและลดทุจริตด้วยกลไกยุทธศาสตร์ในพื้นที่เสี่ยงต่อทุจริตภายใต้โครงการต้านและลดทุจริตด้วยกลไกกลยุทธ์เฉพาะพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริ

         วันนี้ (10 ส.ค. 65) ที่ห้องประชุมมุขหลังชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายประทีป คงสนิท ผู้ช่วยเลขาธิการ ป.ป.ท.ภาค 8 นายสุขสันต์ ประสาระแอ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดภูเก็ต ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายภาคประชาชนเข้าร่วม เพื่อหารือถึงแนวทางและข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินการแก้ไขปัญหาระหว่างจังหวัดกับสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาในระยะยาว หลังจากมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลจำนวน 3 จุดคือ พื้นที่ป่าชายเลน หมู่ที่ 6 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต นอกจากมีปัญหาในเรื่องของพื้นที่ที่มีการยึดคืนจากผู้บุกรุกที่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีแล้ว ยังมีผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวและยังมีการนำขยะไปทิ้งในพื้นที่และจุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ป่าชายเลนซอยกำไลทอง ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต ที่มีสภาพปัญหาคือมีการกันที่ดิน สร้างรั้วลวดหนาม รุกล้ำพื้นที่ป่าชายเลนและจุดที่ 3 คือพื้นที่ป่าชายเลนซอยโหนทรายทอง 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ตที่มีสภาพปัญหาคือการคืนที่ดิน สร้างสิ่งปลูกสร้างที่พักอาศัยรุกล้ำพื้นที่ป่าชายเลน นายณรงค์ กล่าวว่า ขอให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้มีการลงไปหาข้อมูลและรับทราบปัญหา ได้มีการหาแนวทางร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกันในทุก ๆ เรื่อง เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามกฏหมายที่กำหนด
         ทั้งนี้การจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนแนวทางต้านและลดการทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ในพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริตภายใต้โครงการต้านและลดทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์เฉพาะกรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริตมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันแก้ไขการทุจริตในระดับพื้นที่และเพื่อนำปัญหาการทุจริตหรือประเด็นความเสี่ยงต่อการทุนริตมาจัดทำเป็นหลักสูตรองค์ความรู้หรือชุดข้อมูลที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการป้องกันการทุจริต รวมถึงเพื่อนำปัญหาการทุจริตหรือประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริตสู่การกำหนดมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันการทุจริต รวมทั้งแนวทางการติดตามการผลักดันมาตรการสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อนำปัญหาการทุจริตหรือประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริตมาต่อยอดพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐในระดับพื้นที่ เพื่อนำแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตหรือประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริตในระดับพื้นที่มาขยายผลกลุ่มผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนากระบวนการต้านและลดการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมตลอดจนเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภัยของการทุจริตและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
ข้อมูลจาก :: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต [2565-08-11]
ข่าวอื่นๆ
- ภูเก็ต ภาคเอกชนติดตามความคืบหน้าของโครงการพัฒนาจังหวัดและติดตามความคืบหน้ากรณีการปรับปรุง ถนนเส้นหลวงปู่สุภา-ป่าตอง  [2565-11-01]
- จังหวัดภูเก็ตสั่งบูรณาการทุกหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้น  [2565-11-01]
- ภูเก็ตต้อนรับเรือสเปคตรัม ออฟ เดอะ ซีส์ (Spectrum of the seas) ที่นำนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกว่า4,000 คน เยือนหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เป็นครั้งที่2  [2565-11-01]
- งหวัดภูเก็ต กำหนดจัดงาน “วิวาห์บาบ๋าภูเก็ต” ส่งเสริมการท่องเที่ยวเสน่ห์ชุมชน ยลวิถีย่านเมืองเก่า ชมพิธีกรรม ขบวนคู่บ่าว-สาว พิธีผ่างเต๋ อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีเมืองภูเก็ต   [2565-08-11]
- จังหวัดภูเก็ตประชุมทางไกลรับฟังการชี้แจงการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 (ประเทศไทย)  [2565-08-11]
- ภูเก็ต สำนักงาน ป.ป.ช. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนแนวทางต้านและลดทุจริตด้วยกลไกยุทธศาสตร์ในพื้นที่เสี่ยงต่อทุจริตภายใต้โครงการต้านและลดทุจริตด้วยกลไกกลยุทธ์เฉพาะพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริ  [2565-08-11]
- ภูเก็ตเดินหน้าวางมาตรการการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  [2565-08-11]
- จังหวัดภูเก็ต ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วย “การใช้เทคโนโลยี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตรไม้ดอกไม้ประดับและพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต”กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  [2565-08-11]
- นายกรัฐมนตรีหารือคณะกรรมการจากองค์การนิทรรศการนานาชาติ ยืนยันความพร้อมของไทยต่อการเป็นเจ้าภาพ Expo2028 -Phuket, Thailand ย้ำจุดยืนรัฐบาลสนับสนุนทุกด้าน   [2565-07-26]
- ผู้ว่ราชการจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ BIE  [2565-07-26]
>> ข่าวทั้งหมด