ภูเก็ต ภาคเอกชนติดตามความคืบหน้าของโครงการพัฒนาจังหวัดและติดตามความคืบหน้ากรณีการปรับปรุง ถนนเส้นหลวงปู่สุภา-ป่าตอง

         วันนี้ (31 ตุลาคม 2565 )ที่ห้องประชุมมุขหลังชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารภาครัฐเอกชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
        นายณรงค์ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ที่ประชุมได้มีการติดตามการดำเนินโครงการต่างๆที่สำคัญคือเรื่องที่ 1 การติดตามความคืบหน้าโครงการระบบขนส่งมวลชน จังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 (ช่วงท่าอากาศยานภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง)การไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจรด้านรายงานความคืบหน้าว่า แผนการดำเนินโครงการกรณีเลือกระบบ ART มีแผนปฏิบัติการดังนี้ 1) การศึกษาทบทวนรายละเอียดและความเหมาะสมปรับปรุงแบบ มิถุนายน 2565 ถึงเมษายน 2566 2) งานนำเสนอตามพระราชบัญญัติการร่วมทุน พ.ศ. 2562 พฤษภาคม 66 ถึงเมษายน 67 3) การคัดเลือกเอกชน ppp พฤษภาคม 2567 ถึงมิถุนายน 2568 4) ก่อสร้างงานโยธาผลิตและติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้าและงานเดินรถกรกฎาคม25 68 ถึงพฤศจิกายน 2570และ 5) เปิดให้บริการ ธันวาคม 70 เรื่องที่ 2 ติดตามความคืบหน้าโครงการทางพิเศษสายกระทู้-ป่าตองจังหวัดภูเก็ต โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนพิจารณาร่างประกาศเชิญชวนเอกชนร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาร่วมลงทุนซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน 2565 เรื่องที่ 3 การติดตามความคืบหน้าโครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ จังหวัดภูเก็ตซึ่งความคืบหน้าปัจจุบันเมื่อวันที่ 25 ,26 และ 30 สิงหาคม 2565 การทางพิเศษ แห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมประชุมสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาลเมืองกะทู้,เทศบาลตำบลศรีสุนทรและองค์การบริหารส่วนตำบลเกสะแก้วเพื่อนำเสนอและชี้แจงรายละเอียดโครงการเพื่อขอความเห็นชอบในการใช้พื้นที่ในเขตป่าไม้ตามพระราชบัญญัติ 2484 เพื่อศึกษาความเหมาะสมโครงการโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเข้าทำประโยชน์ภายในเขตป่าไม้ตามพ.ร.บ. 2484 เพื่อการศึกษาด้านต่างๆต่อไป และปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมเศรษฐกิจการเงินและผลกระทบสิ่งแวดล้อมและออกแบบกรอบรายละเอียดโครงการซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 และนางสาวเกตุวดี ปิยะเมธินรุจน์ ผู้แทนการตลาด สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคใต้ (สสปน.) กล่าวว่า ในส่วนของการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ความคืบหน้าการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการใช้งาน Expo 2028 Phuket Thailand สสปน. มีแผนจัดทำบูธให้ความรู้ติดตั้ง ณ บริเวณสนามบินภูเก็ตและโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รวมถึงการจัดทำประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ในพื้นที่ห้างสรรพสินค้าและพื้นที่ชุมชนของจังหวัดภูเก็ต และจะกำหนดสร้างการรับรู้ในกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายภาคประชาชน กำหนดจัดในวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565 และเตรียมจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมกลุ่มนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่อันดามันกับกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยหัวใจจิตอาสาท่องเที่ยวชุมชนบ้านไม้ขาว ในส่วน ทางประเทศไทยมีกำหนดการเดินทางเพื่อไป ทำ Country Presentation ครั้งที่ 2 ในช่วงวันที่ 25 - 29 พ.ย. 2565 ดังนั้นขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันเป็นกำลังใจให้ภูเก็ตและประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพงานนี้ด้วย โอกาสนี้ที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้ากรณีการปรับปรุง ถนนเส้นหลวงปู่สุภา-ป่าตอง เมื่อทาง อบจ.ภูเก็ต ทำถนนชั่วคราวให้ใช้ได้แล้ว โดยขอให้กรมทางหลวงชนบทมาชี้แจงการทำการขออนุมัติ EIA ถนนเส้นหลวงปู่สุภา-ป่าตอง ให้ได้ใบอนุญาตที่ถูกต้องเพื่อให้เหมาะกับการสัญจรที่คับคั่ง มีคูระบายน้ำสองข้างทางและที่กั้นถนนเพื่อไม่ให้คนบุกรุกป่า ทั้งในเรื่องขโมยตัดไม้, ขุดหน้าดินโดยหอการค้าจังหวัดภูเก็ตจะเสนอให้ออกแบบถนนถาวร 12 เมตรบวกเพิ่มทางจักรยานในแบบมีรั้วกั้นสองข้างตลอดเส้นทาง 3.5 กิโลเมตรและมีอุโมงค์ทางเดินของสัตว์ป่าในหลายช่วงแบบเขาใหญ่เพื่อกั้นไม่ให้สัตว์ป่าออกมาเดินในถนน และผู้แทนภาคเอกชนได้นำเสนอปัญหาว่าขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน ในภาคธุรกิจการท่องเที่ยว จึงอยากจะขอให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมส่งเสริมการจ้างงาน และนัดพบแรงงาน เพื่อดึงแรงงานจากต่างจังหวัดเข้ามาทำงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตรองรับตำแหน่งงานว่างที่จะมีเพิ่มมากขึ้นในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ในเรื่องนี้สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตขอให้สถานประกอบการสำรวจจำนวนแรงงานที่สถานประกอบการต้องการถ เพื่อนำข้อมูลไปวางแผนในการเปิดรับและสรรหาผู้ใช้แรงงานให้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการต่อไป
ข้อมูลจาก :: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต [2565-11-01]
ข่าวอื่นๆ
- ภูเก็ต ภาคเอกชนติดตามความคืบหน้าของโครงการพัฒนาจังหวัดและติดตามความคืบหน้ากรณีการปรับปรุง ถนนเส้นหลวงปู่สุภา-ป่าตอง  [2565-11-01]
- จังหวัดภูเก็ตสั่งบูรณาการทุกหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้น  [2565-11-01]
- ภูเก็ตต้อนรับเรือสเปคตรัม ออฟ เดอะ ซีส์ (Spectrum of the seas) ที่นำนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกว่า4,000 คน เยือนหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เป็นครั้งที่2  [2565-11-01]
- งหวัดภูเก็ต กำหนดจัดงาน “วิวาห์บาบ๋าภูเก็ต” ส่งเสริมการท่องเที่ยวเสน่ห์ชุมชน ยลวิถีย่านเมืองเก่า ชมพิธีกรรม ขบวนคู่บ่าว-สาว พิธีผ่างเต๋ อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีเมืองภูเก็ต   [2565-08-11]
- จังหวัดภูเก็ตประชุมทางไกลรับฟังการชี้แจงการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 (ประเทศไทย)  [2565-08-11]
- ภูเก็ต สำนักงาน ป.ป.ช. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนแนวทางต้านและลดทุจริตด้วยกลไกยุทธศาสตร์ในพื้นที่เสี่ยงต่อทุจริตภายใต้โครงการต้านและลดทุจริตด้วยกลไกกลยุทธ์เฉพาะพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริ  [2565-08-11]
- ภูเก็ตเดินหน้าวางมาตรการการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  [2565-08-11]
- จังหวัดภูเก็ต ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วย “การใช้เทคโนโลยี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตรไม้ดอกไม้ประดับและพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต”กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  [2565-08-11]
- นายกรัฐมนตรีหารือคณะกรรมการจากองค์การนิทรรศการนานาชาติ ยืนยันความพร้อมของไทยต่อการเป็นเจ้าภาพ Expo2028 -Phuket, Thailand ย้ำจุดยืนรัฐบาลสนับสนุนทุกด้าน   [2565-07-26]
- ผู้ว่ราชการจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ BIE  [2565-07-26]
>> ข่าวทั้งหมด