หมวดการค้นหา >>      คำค้น >>
  * คลิก ที่ชื่อบุคคล เพื่อแสดงข้อมูลโดยละเอียด
UserName :
PassWord :

กระทรวงมหาดไทย
จังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
   นายณรงค์ วุ่นซิ้ว

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076 211001
http://www.phuket.go.th
[email protected]
15 ธ.ค. 2565
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
   นายอำนวย พิณสุวรรณ

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076 354396
www.phuket.go.th
[email protected]
16 ธ.ค. 2565
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
   นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076 222803
www.phuket.go.th
16 ธ.ค. 2565
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
   นายดนัย สุนันทารอด

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076 212730
http://www.phuket.go.th
26 ธ.ค. 2565
  ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตด้านสังคม
   นายแพทย์สงวน คุณาพร

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

26 ธ.ค. 2565
  ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตด้านสังคม
   นายแพทย์บัญชา ค้าของ

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

26 ธ.ค. 2565
  ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตด้านกฎหมาย
   นายสุรศักดิ์ รักญาติ

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

26 ธ.ค. 2565
  ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตด้านการเมืองการปกครอง
   ว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

26 ธ.ค. 2565
  ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตด้านการศึกษา
   นายชลำ อรรถธรรม

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

26 ธ.ค. 2565
  เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
   นายณัฐวุฒิ พรวิรุฬห์

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076211001

26 ธ.ค. 2565
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต
   นายประหยัด ช่อผกาพันธ์

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076 216101
http://www.phuket.go.th
[email protected]
17 ก.พ. 2566
  ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ สนจ.ภก.
   นายวรรธนเศรษฐ์ เดชพิชัย

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076 354875, 076 216101

07 พ.ย. 2565
  ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สนจ.ภก.
   นายวัชรพงษ์ จิโสะ

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076 211366
07 พ.ย. 2565
  ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.ภก.
   นางสาวรวิพัณณ์ เวทประสิทธิ์

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถ.ท่าแครง ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076 219900

09 มี.ค. 2565
  ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สนจ.ภก.
   นายปฤษฏี ไชยภักดี

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076 213203
07 พ.ย. 2565
  หัวหน้าตรวจสอบภายในจังหวัด
   นางจันทร์จุรีย์ หนูกลิ่น

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076 213053 ต่อ 67865,67867

07 พ.ย. 2565
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (OSM)
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  หัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
   ว่าง

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076 216101
http://www.phuket.go.th
15 ธ.ค. 2565
  ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
   นายสุริยัน เดชรักษา

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076 212222
http://www.osmsouth-w.moi.go.th
[email protected]
07 พ.ย. 2565
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ปลัดจังหวัดภูเก็ต
   นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เลขที่9/99 ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076224822

18 ต.ค. 2565
  จ่าจังหวัดภูเก็ต
   นายสุธี ศิริอนันต์

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เลขที่9/99 ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076 224822 , 076 211102

18 ต.ค. 2565
  ป้องกันจังหวัดภูเก็ต
   นายอัครา สุวัตถิกุล

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เลขที่9/99 ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076 215169 , 076 217833

18 ต.ค. 2565
  เสมียนตราจังหวัดภูเก็ต
   นางอรอนงค์ ส้มแป้น

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เลขที่9/99 ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076 216529

18 ต.ค. 2565
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  นายอำเภอเมืองภูเก็ต
   นายไพโรจน์ ศรีละมุล

267 ถนนแม่หลวน ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
076 217597 , 076 211171
18 ต.ค. 2565
ที่ทำการปกครองอำเภอถลาง
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  นายอำเภอถลาง
   นายบัญชา ธนูอินทร์

357 หมู่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
076 311046
18 ต.ค. 2565
ที่ทำการปกครองอำเภอกะทู้
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  นายอำเภอกะทู้
   นายธีระพงศ์ ช่วยชู

51/16 หมู่ที่ 6 ถนนวิชิตสงคราม ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
076 321133
www.facebook/kathudistrict.com
[email protected]
18 ต.ค. 2565
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
   นายวุฒิชัย บำรุงรัตน์

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนท่าแครง ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
076 211035
www.phuketlocal.go.th
[email protected]
07 ก.พ. 2565
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต กรมที่ดิน
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต
   นายวิสิทธิ์ โชคชัย

36 ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
0 7621 2103
www.phuketdol.go.th
[email protected]
29 พ.ย. 2564
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต
   นายสุวิทย์ พันธ์เสงี่ยม

38/6 ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
076 216927
http://www.dpt.go.th/phuket/main/
[email protected]
21 ต.ค. 2565
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต
   นางมุกดา หลิมนุกูล

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ถนนท่าแครง ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
076 211584
http://phuket.cdd.go.th/
[email protected]
03 พ.ย. 2564
  ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
   นางอนัญญา หลังสตา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ถนนท่าแครง ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
076 211584
phuket.cdd.go.th
[email protected]
04 พ.ย. 2564
  ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
   นายประทีป รัศมีเดือน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ถนนท่าแครง ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
076 211584
phuket.cdd.go.th
cddphuket.gmail.com
03 พ.ย. 2564
  ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
   ว่าง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ถนนท่าแครง ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
076 211584
phuket.cdd.go.th
[email protected]
15 ธ.ค. 2565
  ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
   นางกรุณา คงด้วง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ถนนท่าแครง ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
076 211584
phuket.cdd.go.th
[email protected]
04 พ.ย. 2564
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต
   นายอุดมพร กาญจน์

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดภูเก็ต ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต ถนนท่าแครง ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076 510098
http://pkt.disaster.go.th/in.pkt-8.142/
[email protected]
20 ต.ค. 2564
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต
   นายเชาวลิต นิฒรรัตน์

31/3 ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
076 219532
http://122.155.1.141/in.DDPMRC18-8.136/
[email protected]
07 พ.ย. 2565
  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต ประจำจังหวัดตรัง
   นายปัณณฑัต ศรีวิเศษ

83/6 ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
075-270310
http://dpmrc18.disaster.go.th
[email protected]
08 พ.ย. 2565
  ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ
   กิตติพงษ์ มณีศรี

31/3 ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
076-219532
http://dpmrc18.disaster.go.th
[email protected]
08 พ.ย. 2565
  ผุ้อำนวยการส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย
   นายอำนวย พรหมเรือง

31/3 ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
076-219532
http://dpmrc18.disaster.go.th
[email protected]
08 พ.ย. 2565
  ผุ้อำนวยการส่วนฝึกอบรม
   นายทัศนัย สุสานนท์

129/1 ม.4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
076-510297
http://dpmrc18.disaster.go.th
[email protected]
08 พ.ย. 2565
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รก.ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและปฏิบัติการ
   นายจตุพงศ์ แก้วใส

31/3 ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
076-219532
http://dpmrc18.disaster.go.th
[email protected]
08 พ.ย. 2565
  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
   นางสาวกรรณิการ์ ปภารสิทธิ์

31/3 ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
0 7621 9532
http://www.disaster.go.th
[email protected]
08 พ.ย. 2565
วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตภูเก็ต
ที่ตั้งหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ website / e-mail ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตภูเก็ต
   นายสมบูรณ์ มาลาลักษณ์

129/1 หมู่ที่4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
076510299
http://campuspkt.disaster.go.th/in.campuspkt-5.250/
[email protected]
01 มิ.ย. 2563
ผู้เข้าชม