จังหวัดภูเก็ต
   นายโสภณ สุวรรณรัตน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

สังกัด : กระทรวงมหาดไทย
ที่ตั้งหน่วยงาน ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
หมายเลขโทรศัพท์
076 211001
Hotline 67801
โทรสาร 076 216582
มือถือ 08 9203 0402
E-Mail [email protected]
Website http://www.phuket.go.th