จังหวัดภูเก็ต
   นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

สังกัด : กระทรวงมหาดไทย
ที่ตั้งหน่วยงาน ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
หมายเลขโทรศัพท์
076 222803
Hotline 67803
โทรสาร 076 222803
มือถือ 0814560077
E-Mail
Website www.phuket.go.th