วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2565 ::

สำนักงานจังหวัดภูเก็ต โดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
จัดโครงการฝึกอบรมนำเข้าข้อมูลระบบศูนย์ข้อมูลกลาง
กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 21-22 พ.ค. 2552
ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของ
ข้าราชการพลเรีอนสามัญ
องค์ความรู้เรื่องสถิติ/วิเคราะห์ข้อมูล (45 กลุ่มเรื่อง/32 ตัวชี้วัด)(ข้อมูลจาก มท.)
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ คน (เริ่ม 13 ตุลาคม 2552)