จังหวัดภูเก็ตประชุมทางไกลรับฟังการชี้แจงการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 (ประเทศไทย)

        วันนี้ (10 ส.ค. 2565 ) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมมุขหน้า ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล ประชุมชี้แจงการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 (ประเทศไทย) โดยมีนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายกฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครู ผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด และดำเนินการสรรหาและคัดเลือกครู ผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด โดยมีเรื่องเพื่อทราบถึงหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคัดเลือกครู และเรื่องอื่น ๆ ทั้งนี้รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chakri Award) เป็นรางวัลพระราชทานระดับนานาชาติที่มีเกียรติยศสูงยิ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติครูดีเด่นในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในอาเซียนและติมอร์-เลสเต จำนวน 11 ประเทศ และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงพระปรีชา และทรงมีคุณูปการอย่างยิ่งต่อการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ นายกฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กล่าวว่า รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี(Princess Maha Chakri Award) เป็นรางวัลพระราชทานแก่ครูผู้ทุ่มเทปฏิบัติงานและผลงานดีเด่น อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์ในวงกว้างต่อการศึกษา และการพัฒนาคนจากประเทศในอาเซียนและติมอร์-เลสเต จำนวน 11 ประเทศประกอบด้วย ไทย มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา เมียนมา บรูไน และติมอร์-เลสเต รวม 11 ประเทศ โดยคัดเลือกครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลประเทศละ 1 คน ซึ่งรางวัลประกอบด้วย 1.เหรียญทองรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 2. เข็มเชิดชูเกียรติทองคำพระราชทาน 3.โล่ประกาศเกียรติคุณ 4.เงินรางวัล รางวัลละหนึ่งหมื่นเหรียญสหรัฐ โดยมีหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก ประกอบด้วย คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ อาทิ เป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ เป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา ทั้งนี้กำหนดให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคม มูลนิธิและองค์กร ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล ลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า อายุไม่น้อยกว่า 25 ปี คณาจารย์ในระดับอุดมศึกษา เป็นผู้สรรหาและเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด
        นางสาวพัชลี เชาวน์พลกรัง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การดำเนินกระบวนการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ระดับจังหวัด ได้ดำเนินการไปแล้วตามปฏิทินการดำเนินงาน ซึ่งวันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อชี้แจงแนวทางการคัดเลือก จัดทำ ประกาศการสรรหาฯ เตรียมแผนการประชาสัมพันธ์ และจัดทำปฏิทินการดำเนินงานและจะเปิดรับการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ประชาสัมพันธ์การสรรหาครูฯ ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ทั้งนี้ผู้มีความประสงค์จะเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 ระดับจังหวัดภูเก็ต เสนอชื่อครูได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 กันยายน 2535 ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์ประสานงานคัดเลือกรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดภูเก็ต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 4/4 ถนนแม่หลวน ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต โทร..076-390325 ประกาศรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดภูเก็ต ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 และคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดภูเก็ต จะจัดส่งรายชื่อครูผู้ได้รับการคัดเลือก ไปยังคณะกรรมการพิจารณา คัดเลือกส่วนกลาง ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 จึงขอเชิญชวนลูกศิษย์ทั่วประเทศ สถานศึกษา และหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เพื่อให้สังคมร่วมกันขอบคุณ และเห็นคุณค่าครูผู้ทุ่มเทเปลี่ยนแปลงชีวิตลูกศิษย์ตลอดทั้งชีวิตของความเป็นครู ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ประสานงานคัดเลือกรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดภูเก็ต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 4/4 ถนนแม่หลวน ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต หรือโทรศัพท์หมายเลข 076-211428-9
ข้อมูลจาก :: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต [2565-08-11]
ข่าวอื่นๆ
- ภูเก็ต ภาคเอกชนติดตามความคืบหน้าของโครงการพัฒนาจังหวัดและติดตามความคืบหน้ากรณีการปรับปรุง ถนนเส้นหลวงปู่สุภา-ป่าตอง  [2565-11-01]
- จังหวัดภูเก็ตสั่งบูรณาการทุกหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้น  [2565-11-01]
- ภูเก็ตต้อนรับเรือสเปคตรัม ออฟ เดอะ ซีส์ (Spectrum of the seas) ที่นำนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกว่า4,000 คน เยือนหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เป็นครั้งที่2  [2565-11-01]
- งหวัดภูเก็ต กำหนดจัดงาน “วิวาห์บาบ๋าภูเก็ต” ส่งเสริมการท่องเที่ยวเสน่ห์ชุมชน ยลวิถีย่านเมืองเก่า ชมพิธีกรรม ขบวนคู่บ่าว-สาว พิธีผ่างเต๋ อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีเมืองภูเก็ต   [2565-08-11]
- จังหวัดภูเก็ตประชุมทางไกลรับฟังการชี้แจงการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 (ประเทศไทย)  [2565-08-11]
- ภูเก็ต สำนักงาน ป.ป.ช. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนแนวทางต้านและลดทุจริตด้วยกลไกยุทธศาสตร์ในพื้นที่เสี่ยงต่อทุจริตภายใต้โครงการต้านและลดทุจริตด้วยกลไกกลยุทธ์เฉพาะพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริ  [2565-08-11]
- ภูเก็ตเดินหน้าวางมาตรการการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  [2565-08-11]
- จังหวัดภูเก็ต ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วย “การใช้เทคโนโลยี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตรไม้ดอกไม้ประดับและพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต”กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  [2565-08-11]
- นายกรัฐมนตรีหารือคณะกรรมการจากองค์การนิทรรศการนานาชาติ ยืนยันความพร้อมของไทยต่อการเป็นเจ้าภาพ Expo2028 -Phuket, Thailand ย้ำจุดยืนรัฐบาลสนับสนุนทุกด้าน   [2565-07-26]
- ผู้ว่ราชการจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ BIE  [2565-07-26]
>> ข่าวทั้งหมด