ตารางนัดหมายในปี 2566 ของ ผู้บริหารแต่ละท่าน      
นายณรงค์ วุ่นซิ้ว
ตำแหน่ง : ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์
ตำแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (ศ)
นายอำนวย พิณสุวรรณ
ตำแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (บ)
นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ
ตำแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (ม)
นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม
ตำแหน่ง : ปลัดจังหวัดภูเก็ต
นายประหยัด ช่อผกาพันธ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต