ตารางนัดหมายในปี 2564 ของ ผู้บริหารแต่ละท่าน      
นายณรงค์ วุ่นซิ้ว
ตำแหน่ง : ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์
ตำแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (ศ)
ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่
ตำแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (ม)
นายปิยพงศ์ ชูวงศ์
ตำแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (บ)
นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ
ตำแหน่ง : ปลัดจังหวัดภูเก็ต
นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต